11/29/09

Edward Sharpe and The Magnetic Zeros "KISSES OVER BABYLON"Yooooo, ýíý á¿ð íàìàéã àëìàéðóóëààä õàÿ÷èõëàà. Edward Sharpe and The Magnetic Zeros íü Alex Ebert àõëàã÷òàé ensemble band þì áàéíà. Òýä SALVO! ãýýä 12 õýñýã á¿ðýí õýìæýýíèé music video á¿õèé PROJECT oo ýõë¿¿ëýýä óäààã¿é áàéãàà þì áàéíà. Edward Sharpe and The Magnetic Zeros "KISSES OVER BABYLON" íü SALVO! ãèéí õî¸ð äàõü installement, àíõíûõ íü áè õýðýâ àíäóóðààã¿é áîë DESERT SONG ãýäýã íýðòýé þì áèëýý, õ¿ñâýë õàéãààä ¿çýýðýé.
"KISSES OVER BABYLON" èé ¿éë ÿâäàë íü Edward öºëä õî¸ð Minor ò (police from Ursa Minor) ààâûíõàà àìèéã õºíººñíèéõºº òºëºº áàðèãäàíà. Òýãýýä øîðîíä îðãîëò çîõèîí áàéãóóëæ áàéãàà òàëààð ãàðíà. Storyline èéã èíãýýä ÿðèõààð îíö áèø ñàíàãäàæ áîëîõ þì ãýõäýý çóðàã àâàë, çóðàã àâàëòûí îð÷èí, öºë áàñ óã õàìòëàãèéí äóó õºãæèì ¿íýõýýð ñýòãýë äîãäëóóëæ áàéíà ëýý.

Sharpe and The Magnetic Zeros wiki

Eigenharp, crazy sci-fi instrument (the Bond theme)The Eigenharp, a crazy, science fiction instrument from Eigenlabs, comes on two forms, the "Alpha" ("Our professional level instrument allows the musician to play and improvise using a limitless range of sounds with virtuoso skill. It has 120 playing keys, 12 percussion keys, two strip controllers and a breath pipe. Available in a variety of custom finishes.") and the "Pico" ("It's ideal as a solo instrument or for playing in a band. With 18 playing keys and 4 mode keys, a strip controller and breath pipe, the smaller Pico has the majority of the playing features of the Eigenharp Alpha. It plays an unlimited range of sounds and is available in two finishes.").

Guy In Japan Becomes The First-Ever To Marry A Video Game Character!!! 0_0

Àìüä ÿâñíûõ ¸ñòîé þì þì ¿çýõíýý... Òýíýãèéí...

Brandt Brauer Frick - BopDirected by: Daniel Brandt & Julian Schleef

Production Companies: Academy Of Media Arts Cologne/Doppelschall
Copyright 2009

www.doppelschall.com
www.brandtbrauerfrick.de

"Bop" will be released in Januar through Tartelet Records on the "Paino Shakur" EP.

Via: Kanye's Blog

Ýíèéã ÿàã þó ãýæ òàéëáàðëàõàà ìýäýõã¿é þì ãýõäý ãàéõàëòàé þìàà O_O

Tilt Shift Hulkamania by Keith LoutitWatch this Tilt Shift video of Hulk Hogan & Rick Flair as they duke it out at the Hulkamania tour in Melbourne, Australia. Shot on Nikon D3 and D3s, by Keith Loutit.

KRS-One & Buckshot - Survival SkillsDirected by Todd Angkasuwan.

New Video: Trey Songz feat. Gucci Mane, Soulja Boy “LOL Smiley Face”Ready in stores now.

LOL

“The Wu-Tang Massacre” Trailer (Part 3)

11/24/09

La ChaussettologieDirectors/animation/rendering : Yann Benedi & Celine Desrumaux
Sound : Jean-Francois Leroux

Ýíý áîãèíî õýìæýýíèé âèäåî íü ÿã ìèíèé òºðñºí ºäðººð áóþó 11 ñàðûí 19íä Ìîíòðåàë õîòíîî áîëñîí Challengeyourworld êîíòåñòä îðîëöñîí á¿òýýë áàéíà. Ýíãèéí ºõººðä캺ð õ¿¿õýëäýéí êèíîãîîð ìàø òîì ìåññýæ èéã õ¿ðãýæýý.

Äýëõèé äýýð áºìáºëºãºí õ¿ì¿¿ñ àìüäàðäàã áºãººä òýä äýëõèéí àãààðûí áîõèðäîë þóíààñ ¿¿äýæ áóéã ñóäëàõàä îéìñíû ¿éëäâýðýýñ ãàð÷ áóé óòàà áîëæ òààðíà òýãýýä òýä îéìñ ºìñºõã¿éí òóëä õî¸ð õºëºº òàéðæ õàÿõ áºãººä ¿ð ä¿íä íü àãààðûí áîõèðäîë àðèëñàí ÷ õºëã¿é áîëñíîîñ áîëæ á¿ð ÷ èë¿¿ àñóóäàë äýãäýíý. Òºãñãºëä íü þóã èëýðõèéëýõ ãýñýí ñàíàà íü ãàð÷ èðæ áàéíà ëýý:

DONT DO LIKE THEM.

TAKE CARE OF THE ENVIRONMENT BEGINS
BY CARE ABOUT THE REAL PROBLEMS
AT THE RIGHT TIME.

Challengeyourworld èéí ÿëàã÷äààð øàëãàðñàí 2 á¿òýýë:
A BETTER TOMORROW
Natural Re-sasters

Mariah Carey - I Want to Know What Love IsMemoirs of an Imperfect Angel, in stores now!

Directed by Hype Williams.

<3

Urban Friends by Jean Sebastien Monzani

Acting: Patricia Mollet-Mercier

Beautiful! Êàäð áîëãîí íü ñàéí äàðñàí çóðàã áàéæ áîëîõîîð... Jean Sebastien Monzani ººðºº çóðàã÷èí, ãðàôèê äèçàéíåð õ¿í áîëîõîîð àðãàã¿é áàéõ ëäà.
ªíãºí¿¿ä íü ìàø èõ òààëàãäëàà. After Effects àøèãëàñàí áàéõ. Áàñ ãîë ä¿ðèéí ýìýãòýé óëààí ºíãèéí õóâöàñ, ºí㺺𺺠áóñàä scene ýýñýý ÿëãàð÷ ãàð÷ áàéãàà ÷ õýò èëýðõèé áîë÷èõîîã¿éä ºíãºíèé çýðýãëýë ñàéí áàéãààòàé õîëáîæ îéëãîæ áàéíà. Storyline íü ÷ áàñ ýíãèéí õººðõºí ñàíàãäëàà =]

Jedi Mind Tricks - Blood in Blood Out (sample)

Visions of Gandhi
Babygrande 2003

Sample appears at: 0:33Эдита Пьеха - Наш сосед

Edita Piekha
Melodia 1970

Sample appears at: 0:20

2 äàõü óäààãàà áàðóóíä îðîñ äóóã sample äñàíûã ñîíñëîî. Õóó÷íû ïÿíçíóóäûã ñàéí óõæýý.

Legion - Official Trailer (2010)Release Date: 22 January 2010
Cast: Dennis Quaid, Paul Bettany, Kevin Durand, Doug Jones
Genre: Fantasy
Director: Scott Stewart
Writer: Scott Stewart, Peter Schink
Studio: Sony Pictures

Î_O

Alice In Wonderland - Official TrailerRelease Date: 5 March 2010
Genre: Adventure
Cast: Johnny Depp, Alan Rickman, Christopher Lee, Stephen Fry, Mia Wasikowska
Director: Tim Burton
Writer: Linda Woolverton
Studio: Walt Disney Studios

The Road - Official TrailerA post-apocalyptic tale of a journey taken by a father and his young son across a barren landscape that was blasted by an unnamed cataclysm that destroyed civilization and most life on earth. In order to make it to safety they must fend off starving stragglers and marauding packs of cannibals.

Release Date: 16 October 2009
Genre: Drama
Cast: Charlize Theron, Viggo Mortensen, Robert Duvall, Guy Pearce, Molly Parker
Director: John Hillcoat
Writer: Joe Penhall
Studio: The Weinstein Company

Äýëõèé ñºíºõèéã çºãíºñºí êèíî ÿàñàí ÷ èõ ãàðæ áàéíà äàà... Íýýðýý ë òºãñãºë îéðòîæ áàéãàà áàéõäàà...

Jay-Z’s subliminal message to 50 Cent?Îéðä Jay z 50 õî¸ð øóóä áèø óòãààð æîîõîí àñóóäàëòàé áàéãàà ãýäýãèéã áèä ìýäíý. 50 BISD ýýðýý ýõíèé àëáóìíèéõàà àìæèëòèéã äàâòàæ õýí ãýäýãýý õàðóóëíà ãýæ áàéñàí áîëîâ ÷, ýõíèé äîëîî õîíîãèéí çàðàãäñàí öîìãèéí òîî õàðèöàíãóé áàãà áàéãàà (200k) (2003 “Get Rich Or Die Tryin’” 872,000, 2005’ The Massacre” 1.14 ñàÿ , 2007 "Curtis" 691,000 % ýõíèé 7 õîíîãòîî). Caÿõàí ãýòýë Jay z ÀÌÀ ãààñ øèëäýã ýðýãòýé ðýïïåð øàãíàëûã àâàõäàà õýëñýí ¿ãýíäýý “Men lie, women lie, numbers don’t” ãýæ õýëýýä æîãòîé èíýýæ áàéíà ëýý. Öààøàà þ¿ áîëîõ íü âýý...

Lily Allen - Who'd Have KnownIt's Not Me, It's You, in stores now!

Is She Really been in love with Elton John? hehe This Video actually made me smile =]

Timbaland - Morning After Dark (feat. SoShy)Shock Value 2 in stores December 8th.

Directed by Paul Coy Allen.

Twilight èéã ãàðñàíààñ õîéø Vampire ëàã ìîîäîíä îðæýý. Ñîíèðõîëòîé âèäåî áàéíà, ãî¸ ÷ äóó áàéíà. Timbaland èéí í¿¿ðíèé õóâèðàëóóä íü áàñ òààëàãäàæ áàéíà.

Slaughterhouse - MicrophoneThe official music video for "Microphone" by Slaughterhouse, from their debut album Slaughterhouse in stores now!

Directed by John Colombo.

American Music Awards Full Performances

Aston Martin Volare by James Trim

The Aston Martin Volare Concept is a vehicle offering luxury as well as being eco friendly. This vehicle is powered by fuel cells with the stacks in the front while the tanks are stored in the rear right above the car’s axle. This makes the perfect weight distribution. The sleek design and eco friendly vehicle was designed by James Trim. The designed has been tweaked a bit more with a floating rear deck.

11/22/09

Children See, Children Do...Make Ur Influence Positive...

Jennifer Lopez (Lola) - Fresh Out The Oven (feat. Pitbull)

Pigeon: ImpossibleAnimator: Lucas Martell
11/21/09

N.A.S.A. feat. Tom Waits + Kool Keith- Spacious Thoughts

The MachineBy animator Rob Shaw.

Via: Kanye's blog

RUN THIS TOWN (PARODY)How they doing it? Sounds almost like em, very good!

JAY-Z "Show Me What You Got" (Kingdom Come 2006)samplesJay Z ãààñ íàäàä òààëàãääàã îëîí äóóíóóäûí ìààíü íýã, òà íàð ÷ ìýäíý áàéõ äóãàðàëò áèò áîë íèñ÷èõñýí áàéãàà áèçäýý. Èíãýýä áè ýíý äóóíû áèò èéã õèéõýä àøèãëàñàí ãóðâàí ñýìïëèéã õ¿ðãýõýýð øèéäëýý.

Lafayette Afro Rock Band
Darkest Light (1975)

Sample
"Show Me What You Got" äýýð 0:30 äýýð ýõýëíý
"Darkest Light" äýýð 0:02 îîñ ýõýëíý


Johnny Pate
Shaft in Africa (1973)

Sample
"Show Me What You Got" äýýð 0:44 äýýð ýõýëíý
"Shaft in Africa" äýýð 0:19 îîñ ýõýëíý


Public Enemy
Show 'Em Whatcha Got (1988)

Sample
Jay-Z "Show Me What You Got" äýýð 1:07 äýýð ýõýëíý
Public Enemy "Show 'Em Whatcha Got" äýýð 0:18 îîñ ýõýëíý


P.S:
Public Enemy ãèéí ýíý äóóã õèéõäýý áàñ ë öàãòàà Darkest Light èéã àøèãëàæ áàéñíûã àíçààð÷ áàéãàà áàéõ. Õàðèí Jay Z ãèéí äóóí äýýð P.E. ãýýñ çºâõºí "Show Me What You Got" ãýñýí Scratch ë àâñàí.

Áè èéìýðõ¿¿ ïîñò öààøäàà òàâèæ áàéõ áîëíîî, õ¿ì¿¿ñ ñàíàë áîäîë áàéâàë õýëíý áèç. Îðèãèíàë ñýìïë¿¿äèéã àâàõûã õ¿ñâýë õýëýýðýé. Enjoy

New Video: Gym Class Heroes – Live A LittleNew video from Travis & Co. Off their latest album The Quilt.

Hehe Cool Video

Mini MPC 2000XL Sampler and SP1200 Drum Machine USB Flash Drives
I want em!!! <3

See the website for complete details.

Video: Dipset Producer araabMUZIK on the MPCProducer and Dipset affiliate araabMUZIK demolishes the MPC.

HPP Daytona Challenger

The HPP Daytona Challenger was revealed at the SEMA show. Here is some studio shots. Enjoy!

Fabolous - Imma Do It (feat. Kobe)Directed by Brendan Kyle Cochrane.

FLAIRS "TRUCKERS DELIGHT"

Hahahaha
+18!!!

New Video: Nelly Furtado - MásThe official music video for "Más (More)" by Nelly Furtado, from her first full-length Spanish album Mi Plan (My Plan), in stores now!

Spanish Sounds Good! =]

New Video: Keri Hilson - I LikeDirected by Aaron Platt.

The Google Story by Nick Scott StudioA short film created to promote the 11 years of a relatively well known company Google.

Via: flylife

New Video: Quiza - ЗүүдVia: mglmixtape.com
11/19/09

~ITS MY BIRTHDAY~


Happy Birthday To Myself! Thank you Mommy (and Grandmommy) for giving me this life! Luv yall!

Crookers - No Security (feat. Kelis)

Song that Touches my soul. Makes me sad~It was sampled in Biggie's Missing You:
11/18/09

"SALT" trailerDirector: Phillip Noyce
Genre: Thriller
Movie Type: Unglamorized Spy Film
Themes: Flight of the Innocent, Assassination Plots
Main Cast: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor
Release Year: 2010
Country: US

SALT OFFICIAL SITE

The Lemons-Tsag Agaar

11/17/09

50 Cent's Before I Self Destruct [10mn Teaser]Hahaha, Lloyd Banks As a Teacher??!

B.o.B - The Features (mixtape) x New Video


DOWNLOAD

Pass: good-fellaz

New Video: B.o.B aka Bobby Ray - No Mans LandDirected by Motion Family.

Beyoncé - Video Phone (Extended Remix) (feat. Lady GaGa)I Am...Sasha Fierce 2009 Deluxe Edition due in stores November 23rd.

Directed by Hype Williams.

Disney Oceans Trailer


Disney's Oceans is the story of a fascinating journey into the depths of the ocean, amidst the tumult of the storms, in the vast territory of those who inhabit the sea.
Disney has been on the forefront of documenting nature since “True Life Adventures” in the 1950s. Now, their new DisneyNature label is doing it again with the breathtaking “Oceans,” which will premiere in theaters on Earth Day April 22, 2010.

Official Site

'2012' is leading in box-office

1. "2012," $65 million.

2. "Disney's A Christmas Carol," $22.3 million.

3. "The Men Who Stare at Goats," $6.2 million.

4. "Precious: Based on the Novel `Push' by Sapphire," $6.1 million.

5. "Michael Jackson's This Is It," $5.1 million.

6. "The Fourth Kind," $4.7 million.

7. "Couples Retreat," $4.3 million.

8. "Paranormal Activity," $4.2 million.

9. "Law Abiding Citizen," $3.9 million.

10. "The Box," $3.2 million.

2012 TRAILER:


Spank Pops – Make It (Video)


(Beautiful Noise EP is available now)

Nice Song n Nice Video

Toshiba 'Space Chair' adhere we have Toshiba's Space Chair ad campaign promoting its new 2010 REGZA SV LCD TV series, Toshiba's first with LED backlight and local dimming. The campaign will later expand to include a second take featuring the Satellite T Series of 11-hour CULV laptops set for introduction in 2010. The ad follows the journey of "an ordinary living room chair" to the edge of space before falling back to Earth where the ground crew relied upon a GPS beacon to locate the craft.
Via: engadget

Biggie - Life After Death

DOWNLOAD

Pass: good-fellaz

Õýðýâ ÷è ðýï ñîíñäîã òýãýýä ýíý àëáóìûã ìýääýãã¿é áîë áîëèñîí ÷èíü äýýð äýý

New Video: Alicia Keys “Try Sleeping with a Broken Heart”


Directed by Syndrome. Produced by Jeff Bhasker & Plain Pat.

The Element of Freedom in stores December 15. 2009.

"Ìèíèé äóðòàé äóó÷èí, äóðòàé äóó"

Three 6 Mafia - Feel It (feat. Tiësto, Flo Rida & Sean Kingston)Directed by Rich Newey.

New Video: Shakira - Give It Up To Me (feat. Lil Wayne)The official music video for "Give It Up To Me" by Shakira featuring Lil Wayne, from her album She Wolf in stores in the US on November 23rd.

Common Feat. Cee-Lo - Make My Day (OFFICIAL MUSIC VIDEO)


Common Feat. Cee-Lo - Make My Day äóóíû âèäåîã õèéõ òýìöýýí áîëæèë äýý òýãýýä ýíý õóâèëáàð øàëãàð÷ àëáàí ¸ñíûõ íü êëèïýýð íü çàðëàãäñèéì áàéíà. Íàäàä áîë äàæã¿é òààëàãäëàà. ßëàíãóÿà Êîììîí äýýð ãî¸ ýôôåêò îðóóëñàí áàéíà ëýý. Ñîíèíãèéí õàð èðæãýð ýôôåêò õýõý

Josh Milowe - Directed, Designed, and Animated in AE
Liz Casal - Art Preparation and Art Direction
Mike Potter - Edited Green Screen Footage of Common

La Roux - In For The Kill


Ýíý äóóã ºíãºðñºí çóí ãýðòýý íýã øºíº óíòàæ ÷àäàõã¿é òâ àñààãààä ñóóæ áàéõäàà ÿìàð íýã õºãæìèéí ñóâãààð ãàíö ë óäàà ¿çñýí. Ãàíö ë óäàà ¿çýõýä ëàã ºâºðìºö ñàíàãäàæ áèëýý. Ãî¸ äóó ãî¸ âèäåî.

Escape From Tomorrow (A Day In the Life With Nigel Sylvester)
Øàíõàéä áàéõäàà õî¸ð BMX èëýýæ áèëýý... Ýíèéã ¿çñýí ÷èíü àõèàä óíìààð ñàíàãä÷èõëàà =]

New Video: Clipse - Popular Demand (Popeyes) (feat. Cam'ron & Pharrell)The official music video for "Popular Demand (Popeyes)" by Clipse featuring Cam'ron and Pharrell, from their upcoming third album Till the Casket Drops, due in stores December 8th 2009.

Directed by Rik Cordero.

United Bamboo for Converse 1HUND(RED)

To celebrate the culmination their Product (RED) initiative, Converse has joined forces with United Bamboo designers Thuy Pham and Miho Aoki to customize the last pair of Chuck Taylors in the series, number “1HUND(RED)”. The Converse 1HUND(RED) Artists program gives artists the opportunity to use their creative power to help fight AIDS in Africa. This circular quilted version of the Chuck Taylor strays from the traditional Chuck silhouette, adding a branded strap to bring a burst of color to the the muted body. SHOP $130
Source: flylife

11/16/09

Chris Brown - CrawlThe official music video for "Crawl" by Chris Brown, from his upcoming album Graffiti due in stores December 8th, 2009.

Directed by Joseph Kahn.
11/15/09

AutoTune WonderLMFAO! U guys gotta check this video to see how powerful is AUTOTUNE :P

Grace – The World’s First e-Motorbike

It is the world’s first e-motorbike that you are allowed to ride on the street. The bike comes with a patented aluminum frame and can go with one battery load (1 hours charging time) above 45 km/h for 40 kilometers. The bike is handmade in Germany, using eurofighter plane parts and formula one parts and will be coming out this month. The frame is basically indestructible and all controls are included in the handlebars, such as lights, battery management, alarm system and everything else one could need. The battery is integrated into the frame.Melanie Fiona - Bang BangThe official music video for "Bang Bang" by Melanie Fiona, from her debut album The Bridge in stores now!

New Video: New Boyz - So DopeSkinny Jeans & A Mic, in stores now!

New Video: Gucci Mane “My Own Worst Enemy”

Air Jordan 2010

The Jordan Brand announced the upcoming launch of its 25th anniversary AIR JORDAN 2010 sneaker. Celebrating a quarter-century of innovative design and genre-inspiring style, Jordan Brand created the AIR JORDAN 2010 to pay respect to the legacy of Michael Jordan in basketball while passing on the heritage of the sport to the talented Team Jordan athletes, such as Dwyane Wade, who will be the first to debut the AIR JORDAN 2010.Via: shoeholic.com

Letoya Luckett - Regret (feat. Ludacris)Directed by Parris.

Rihanna - Russian RouletteRated R in stores November 23rd.

Directed by Anthony Mandler.

New Video: David Guetta - One Love (feat. Estelle)The official music video for the third single "One Love" by David Guetta featuring Estelle, from the album One Love, in stores now!

Directed by X.

New Video: LMFAO - Shots (feat. Lil Jon)Party Rock, out now!

Directed by Directed by Mickey Finnegan.
11/13/09

***

...NEVER GIVE UP...
11/12/09

Lola Luv Monroe Chronicles "Your A Jerk" Music VideoVia: Thisis50

Travis Barker Remix "Forever" Drake Kanye Lil Wayne Eminem!!!This is SICKKKKK!!! O_O

Leon Ware: Musical Massage (1976) x Leon Ware (1972)


Artist: Leon Ware
Title: Musical Massage
Label: Gordy (Motown subsidiary)
Year: 1976
Format: Vinyl LP (Original)


Artist: Leon Ware
Title: Leon Ware
Year: 1972
Format: Vinyl LP (Original)

DOWNLOAD

PASS: good-fellaz

VISIT ARTIST's WEB PAGE

Triple C's - Chickn Talkn (Feat. Mack 10 & Warren G)**WORLD PREMIERE**

Directed by Spiff TV. Produced by The Olympicks. Custom Cars & Cycles out now.

Speedy ft. KoK - Bulan toirood

11/11/09

People Under The Stairs - Trippin' At The Disco!!!In March of 1980 two young rappers from los angeles appeared on the "Chikara Kurahashi Hit Station" variety show in Tokyo. It was the first time rap music had ever been performed in Asia and here is the lost tape of that performance. Enjoy this lost performance transferred from Beta - People Under The Stairs "Trippin' at the Disco"

Directed by: Chris Zamoscianyk & Thes One
Special Effects: Ryan Fitzgerald

Om Records, 2009

!DOPE!

New Video: Chamillionaire - Good MorningNew Chamillionaire album, Venom, in stores on February 2nd!

Directed by Don Tyler.

ХИП ХОП мандтугай tv show?

Hmmm interesting...

Quiza's Live Performance At Ih ZavsarlagaTrailer: Clash of the TitansWarner Brothers has released the first teaser trailer for Clash of the Titans, a remake starring Sam Worthington, Gemma Arterton, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Pete Postlethwaite, and plenty of other actors.


Clash of the Titans hits theaters March 26th, 2010.

New Video: Lady Gaga - Bad Romance

Alicia Keys - The Element Of Freedom (Album Cover)

Rihanna Accepts Glamour Award (Woman Of The Year)

11/10/09

Identity Crisis

via:blaag

* * *

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь - начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

-Àëåêñàíäð Áëîê

New Video: Omarion - I Get It In (feat. Gucci Mane)Nice Video and CRAZZZZY BEAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Directed by Omarion.

Fresh Daily - Tomorrow is Today


Wsup, за энэ бас өнгөрсөн зунжингаа сонссон нэгэн өвөрмөц альбум байна. Сонсоод үзэхээр эхнээсээ л нэг газраас ирээдүйрүү аялаж байгаам шиг санагдана. Угааса зохиол нь тийм юм билээ.

DOWNLOAD
PASS: good-fellaz

Blog Archive

About Us

Copyright © 2010. All Rights Reserved.